Onze werkbeloften - Productiemedewerkers@van Hessen

1: Werkgelegenheid is vrij gekozen

werkbeloften van hessen

1.1 Er bestaat geen dwangarbeid, schuldarbeid of onvrijwillige gevangenisarbeid.

1.2 Werknemers zijn niet verplicht om bij hun werkgever "depots" of hun identiteitspapieren neer te leggen en zijn vrij om hun werkgever te verlaten na een redelijke opzegtermijn.

2: De vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen worden geëerbiedigd.

werkbeloften van hessen

2.1 Werknemers hebben zonder onderscheid het recht zich aan te sluiten bij of een vakbond op te richten naar eigen keuze en collectief te onderhandelen.

2.2 De werkgever neemt een open houding aan ten aanzien van de activiteiten van vakbonden en hun organisatorische activiteiten.

2.3 Werknemersvertegenwoordigers worden niet gediscrimineerd en kunnen hun vertegenwoordigende functie op de werkplek uitoefenen.

2.4 Wanneer het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen wettelijk beperkt is, vergemakkelijkt de werkgever de ontwikkeling van parallelle middelen voor onafhankelijke en vrije vereniging en onderhandelingen en belemmert hij deze niet.

3: de werkomstandigheden zijn veilig en hygiënisch

werkbeloften van hessen

3.1 Er wordt gezorgd voor een veilige en hygiënische werkomgeving, rekening houdend met de heersende kennis van de bedrijfstak en met eventuele specifieke gevaren. Er moeten passende maatregelen worden getroffen om ongevallen en gezondheidsschade als gevolg van, in verband met of tijdens het werk te voorkomen door de oorzaken van de aan de werkomgeving verbonden gevaren zoveel mogelijk te beperken.

3.2 De werknemers krijgen regelmatig een geregistreerde gezondheids- en veiligheidsopleiding en deze opleiding wordt herhaald voor nieuwe of overgeplaatste werknemers.

3.3 Er moet toegang zijn tot schone toiletten en drinkbaar water, en, in voorkomend geval, tot sanitaire voorzieningen voor de opslag van levensmiddelen.

3.4 Huisvesting, voor zover aanwezig, moet schoon en veilig zijn en voorzien in de basisbehoeften van de werknemers.

3.5 Het bedrijf dat de code naleeft, wijst de verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid toe aan een vertegenwoordiger van het hoger management.

4: Er mag geen gebruik worden gemaakt van kinderarbeid

werkbeloften van hessen

4.1 Er mag geen nieuwe aanwerving van kinderarbeid plaatsvinden.

4.2 Ondernemingen ontwikkelen of nemen deel aan en dragen bij tot beleid en programma's die voorzien in de overgang van kinderen waarvan is vastgesteld dat zij kinderarbeid verrichten, zodat zij kwaliteitsonderwijs kunnen volgen en blijven volgen totdat zij geen kind meer zijn; "kind" en "kinderarbeid" worden gedefinieerd in de bijlagen.

4.3 Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen niet 's nachts of onder gevaarlijke omstandigheden werken.

4.4 Dit beleid en deze procedures moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen van de relevante IAO-normen.

5: Er worden leefbare lonen betaald

werkbeloften van hessen

5.1 De lonen en uitkeringen voor een standaardwerkweek voldoen ten minste aan de nationale wettelijke normen of aan de benchmarknormen van de bedrijfstak, indien deze hoger zijn. In ieder geval moet het loon altijd voldoende zijn om in de basisbehoeften te voorzien en een zekere mate van vrij besteedbaar inkomen te verschaffen.

5.2 Aan alle werknemers wordt vóór hun indiensttreding schriftelijke en begrijpelijke informatie verstrekt over hun arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het loon en over de bijzonderheden van hun loon voor de betrokken loonperiode, telkens wanneer zij worden betaald.

5.3 Inhoudingen op het loon bij wijze van disciplinaire maatregel zijn niet toegestaan, evenmin als inhoudingen op het loon waarin de nationale wetgeving niet voorziet, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken werknemer. Alle disciplinaire maatregelen moeten worden geregistreerd.

6: De werktijden zijn niet buitensporig

werkbeloften van hessen

6.1 De werktijden moeten in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving, de collectieve overeenkomsten en de bepalingen van de punten 6.2 tot en met 6.6, afhankelijk van wat de werknemers het meest beschermt. 6.2 tot en met 6.6 zijn gebaseerd op internationale arbeidsnormen.

6.2 De arbeidsduur, exclusief overwerk, wordt contractueel vastgesteld en bedraagt maximaal 48 uur per week*.

6.3 Al het overwerk geschiedt op vrijwillige basis. Overwerk wordt op verantwoorde wijze verricht, rekening houdend met de omvang, de frequentie en het aantal werkuren van de individuele werknemers en van het gehele personeel. Het mag niet worden gebruikt ter vervanging van reguliere arbeid. Overwerk wordt altijd gecompenseerd tegen een premietarief, bij voorkeur niet minder dan 125% van het normale loon.

6.4 De totale arbeidstijd in een periode van 7 dagen mag niet meer dan 60 uur bedragen, behalve wanneer dit onder punt 6.5 valt.

6.5 De arbeidstijd mag slechts in uitzonderlijke omstandigheden meer dan 60 uur per periode van 7 dagen bedragen, indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • dit is toegestaan door de nationale wetgeving;
  • dit is toegestaan door een collectieve overeenkomst waarover vrijelijk is onderhandeld met een werknemersorganisatie die een aanzienlijk deel van het personeel vertegenwoordigt;
  • passende voorzorgsmaatregelen worden genomen om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te beschermen; en de werkgever kan aantonen dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, zoals onverwachte productiepieken, ongevallen of noodsituaties.

6.6 De werknemers krijgen ten minste één vrije dag per periode van 7 dagen of, indien de nationale wetgeving dit toestaat, twee vrije dagen per periode van 14 dagen*.

*Internationale normen bevelen de geleidelijke vermindering van de normale arbeidsduur aan, indien nodig, tot 40 uur per week, zonder vermindering van het loon van de werknemers naarmate het aantal uren wordt verminderd.

7: Er wordt niet gediscrimineerd

werkbeloften van hessen

7.1 Er is geen sprake van discriminatie bij aanwerving, beloning, toegang tot opleiding, bevordering, beëindiging van het dienstverband of pensionering op grond van ras, kaste, nationale afkomst, godsdienst, leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke overtuiging.

8: Er wordt gezorgd voor regelmatig werk

werkbeloften van hessen

8.1 Voor zover mogelijk moet het werk worden verricht op basis van erkende arbeidsverhoudingen die zijn vastgelegd in de nationale wetgeving en praktijken.

8.2 Verplichtingen jegens werknemers die voortvloeien uit de wet- en regelgeving inzake arbeid of sociale zekerheid en die voortvloeien uit de normale arbeidsverhouding, mogen niet worden omzeild door gebruik te maken van arbeidscontracten, onderaannemingscontracten of thuiswerkregelingen, noch door leerlingstelsels die niet echt bedoeld zijn om vaardigheden over te dragen of regelmatig werk te verschaffen, noch door buitensporig gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

9: Harde of onmenselijke behandeling is niet toegestaan.

werkbeloften van hessen

9.1 Fysiek misbruik of discipline, dreiging met fysiek misbruik, seksuele of andere intimidatie en verbaal misbruik of andere vormen van intimidatie zijn verboden.