Onze functiebeloften - Productiemedewerkers@van Hessen

1: Werk is vrij gekozen

vacature beloften van hessen

1.1 Er bestaat geen dwangarbeid, schuldarbeid of onvrijwillige gevangenisarbeid.

1.2 Werknemers zijn niet verplicht om "borgsommen" of hun identiteitspapieren bij hun werkgever te deponeren en zijn vrij om hun werkgever te verlaten na een redelijke opzegtermijn.

2: De vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen worden gerespecteerd.

vacature beloften van hessen

2.1 Werknemers hebben zonder onderscheid het recht om lid te worden van een vakbond of een vakbond op te richten en collectief te onderhandelen.

2.2 De werkgever neemt een open houding aan ten opzichte van de activiteiten van vakbonden en hun organisatorische activiteiten.

2.3 Werknemersvertegenwoordigers worden niet gediscrimineerd en hebben toegang tot hun vertegenwoordigende functie op de werkplek.

2.4 Waar het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen wettelijk beperkt is, faciliteert de werkgever de ontwikkeling van parallelle middelen voor onafhankelijke en vrije vereniging en onderhandelingen, en belemmert hij deze niet.

3: De werkomstandigheden zijn veilig en hygiënisch

vacature beloften van hessen

3.1 Er moet worden gezorgd voor een veilige en hygiënische werkomgeving, rekening houdend met de heersende kennis van de bedrijfstak en van eventuele specifieke gevaren. Er moeten adequate maatregelen worden genomen om ongevallen en letsel voor de gezondheid als gevolg van, verband houdend met of optredend tijdens het werk te voorkomen door de oorzaken van de gevaren die inherent zijn aan de werkomgeving tot een minimum te beperken, voor zover dit redelijkerwijs uitvoerbaar is.

3.2 Werknemers krijgen regelmatig geregistreerde gezondheids- en veiligheidscursussen en deze cursussen worden herhaald voor nieuwe of overgeplaatste werknemers.

3.3 Er moet toegang zijn tot schone toiletvoorzieningen en drinkbaar water en, indien van toepassing, sanitaire voorzieningen voor de opslag van voedsel.

3.4 Accommodatie, voor zover aanwezig, moet schoon en veilig zijn en voorzien in de basisbehoeften van de werknemers.

3.5 Het bedrijf dat de code naleeft, wijst de verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid toe aan een vertegenwoordiger van het senior management.

4: Kinderarbeid mag niet worden gebruikt

vacature beloften van hessen

4.1 Er mogen geen nieuwe aanwervingen van kinderarbeid plaatsvinden.

4.2 Bedrijven ontwikkelen of nemen deel aan en dragen bij aan beleid en programma's die voorzien in de overgang van kinderen die kinderarbeid blijken te verrichten, zodat zij kwaliteitsonderwijs kunnen volgen en blijven volgen totdat zij geen kind meer zijn; "kind" en "kinderarbeid" worden gedefinieerd in de bijlagen.

4.3 Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen niet 's nachts of onder gevaarlijke omstandigheden werken.

4.4 Dit beleid en deze procedures moeten voldoen aan de bepalingen van de relevante ILO-normen.

5: Er worden leefbare lonen betaald

vacature beloften van hessen

5.1 De lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden die voor een standaardwerkweek worden betaald, voldoen minimaal aan de nationale wettelijke normen of aan de benchmarknormen voor de sector, als die hoger zijn. In ieder geval zou het loon altijd voldoende moeten zijn om in de basisbehoeften te voorzien en om wat vrij besteedbaar inkomen te hebben.

5.2 Alle werknemers krijgen schriftelijke en begrijpelijke informatie over hun arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het loon voordat zij in dienst treden en over de bijzonderheden van hun loon voor de betreffende loonperiode telkens wanneer zij worden betaald.

5.3 Inhoudingen op het loon als disciplinaire maatregel zijn niet toegestaan, evenmin als inhoudingen op het loon waarin de nationale wetgeving niet voorziet, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken werknemer. Alle disciplinaire maatregelen moeten worden geregistreerd.

6: Werkuren zijn niet buitensporig

vacature beloften van hessen

6.1 De werktijden moeten in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten en de bepalingen van 6.2 tot 6.6, afhankelijk van wat de werknemers de meeste bescherming biedt. 6.2 tot 6.6 zijn gebaseerd op internationale arbeidsnormen.

6.2 De werktijden, exclusief overwerk, worden contractueel vastgelegd en mogen niet meer dan 48 uur per week bedragen*.

6.3 Alle overuren zijn vrijwillig. Overuren worden op verantwoorde wijze gebruikt, waarbij rekening wordt gehouden met het volgende: de omvang, frequentie en gewerkte uren van individuele werknemers en het personeelsbestand als geheel. Het mag niet worden gebruikt ter vervanging van reguliere arbeid. Overwerk wordt altijd gecompenseerd tegen een premietarief, dat aanbevolen wordt niet minder te zijn dan 125% van het reguliere loon.

6.4 Het totale aantal gewerkte uren in een periode van 7 dagen mag niet meer dan 60 uur bedragen, behalve wanneer dit valt onder clausule 6.5 hieronder.

6.5 Werkuren mogen alleen in uitzonderlijke omstandigheden meer dan 60 uur per periode van 7 dagen bedragen als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • dit is toegestaan door de nationale wetgeving;
  • dit is toegestaan door een collectieve overeenkomst waarover vrij is onderhandeld met een werknemersorganisatie die een aanzienlijk deel van het personeel vertegenwoordigt;
  • passende voorzorgsmaatregelen worden genomen om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te beschermen; en de werkgever kan aantonen dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, zoals onverwachte productiepieken, ongevallen of noodsituaties.

6.6 Werknemers krijgen ten minste één vrije dag per periode van 7 dagen of, indien toegestaan door de nationale wetgeving, 2 vrije dagen per periode van 14 dagen*.

*Internationale normen bevelen de geleidelijke vermindering aan van de normale werkuren, indien van toepassing, tot 40 uur per week, zonder verlaging van de lonen van de werknemers naarmate de werkuren worden verminderd.

7: Er wordt niet gediscrimineerd

vacature beloften van hessen

7.1 Er is geen discriminatie bij aanwerving, vergoeding, toegang tot training, promotie, beëindiging of pensionering op basis van ras, kaste, nationale afkomst, religie, leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke voorkeur.

8: Regelmatig werk is voorzien

vacature beloften van hessen

8.1 Voor zover mogelijk moet werk worden uitgevoerd op basis van een erkende arbeidsrelatie die is vastgelegd in de nationale wetgeving en praktijk.

8.2 Verplichtingen jegens werknemers uit hoofde van wet- en regelgeving op het gebied van arbeid of sociale zekerheid die voortvloeien uit de reguliere arbeidsrelatie, mogen niet worden omzeild door gebruik te maken van arbeidscontracten, onderaannemingscontracten of thuiswerkregelingen, of door leerlingstelsels waarbij het niet echt de bedoeling is vaardigheden over te dragen of regulier werk te verschaffen, noch mogen dergelijke verplichtingen worden omzeild door buitensporig gebruik te maken van arbeidscontracten voor bepaalde tijd.

9: Harde of onmenselijke behandeling is niet toegestaan

vacature beloften van hessen

9.1 Fysieke mishandeling of discipline, dreiging met fysieke mishandeling, seksuele of andere intimidatie en verbale mishandeling of andere vormen van intimidatie zijn verboden.