Munkahelyi ígéreteink - Gyártási dolgozók@van Hessen

1: A foglalkoztatás szabadon választott

állásígéretek van hessen

1.1 Nincs kényszermunka, rabszolgasorban tartás vagy nem önkéntes börtönmunka.

1.2 A munkavállalók nem kötelesek "letétet" vagy személyazonossági okmányaikat a munkáltatónál letétbe helyezni, és ésszerű felmondás után szabadon elhagyhatják a munkáltatójukat.

2: Az egyesülési szabadságot és a kollektív tárgyalásokhoz való jogot tiszteletben tartják.

állásígéretek van hessen

2.1 A munkavállalóknak megkülönböztetés nélkül joguk van ahhoz, hogy saját választásuk szerint szakszervezetekhez csatlakozzanak vagy szakszervezetet alapítsanak, és kollektív tárgyalásokat folytassanak.

2.2 A munkáltató nyitottan viszonyul a szakszervezetek tevékenységéhez és szervezeti tevékenységéhez.

2.3. A munkavállalók képviselőit nem érheti hátrányos megkülönböztetés, és a munkavállalók képviselői hozzáférhetnek a munkahelyi képviseleti feladataik ellátásához.

2.4. Amennyiben az egyesülési és kollektív tárgyalási szabadságot a törvény korlátozza, a munkáltató elősegíti és nem akadályozza a független és szabad egyesülés és tárgyalás párhuzamos eszközeinek kialakítását.

3: A munkakörülmények biztonságosak és higiénikusak

állásígéretek van hessen

3.1. Biztonságos és higiénikus munkakörnyezetet kell biztosítani, szem előtt tartva az iparágra és a különleges veszélyekre vonatkozó mindenkori ismereteket. Megfelelő lépéseket kell tenni a munkavégzésből eredő, azzal összefüggő vagy a munkavégzés során bekövetkező balesetek és egészségkárosodások megelőzésére, a munkakörnyezetben rejlő veszélyek okainak - amennyire az ésszerűen megvalósítható - minimalizálásával.

3.2. A munkavállalóknak rendszeres és nyilvántartott egészségügyi és biztonsági képzésben kell részesülniük, és az ilyen képzést az új vagy áthelyezett munkavállalók esetében meg kell ismételni.

3.3. Hozzáférést kell biztosítani a tiszta illemhelyiségekhez és az ivóvízhez, valamint adott esetben az élelmiszer tárolására szolgáló higiéniai létesítményeket.

3.4 A szálláshelyeknek, amennyiben rendelkezésre állnak, tisztának és biztonságosnak kell lenniük, és ki kell elégíteniük a munkavállalók alapvető szükségleteit.

3.5. A kódexet betartó vállalat a felső vezetés egy képviselőjét bízza meg az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos felelősséggel.

4: Gyermekmunka nem alkalmazható

állásígéretek van hessen

4.1 Gyermekmunkát nem szabad újonnan alkalmazni.

4.2. A vállalatoknak olyan politikákat és programokat kell kidolgozniuk, illetve részt kell venniük azokban, és hozzá kell járulniuk azokhoz, amelyek biztosítják a gyermekmunkát végző gyermekek átmenetét, hogy lehetővé tegyék számukra, hogy minőségi oktatásban vegyenek részt, és addig maradjanak, amíg már nem lesznek gyermekek; a "gyermek" és a "gyermekmunka" fogalmát a függelékek határozzák meg.

4.3. Gyermekeket és 18 év alatti fiatalokat nem szabad éjszaka vagy veszélyes körülmények között foglalkoztatni.

4.4 Ezeknek a politikáknak és eljárásoknak meg kell felelniük a vonatkozó ILO-szabványok rendelkezéseinek.

5: Megélhetést biztosító béreket fizetnek

állásígéretek van hessen

5.1 A normál munkahétért fizetett bérek és juttatások legalább a nemzeti jogszabályi előírásoknak vagy az iparági referencia-előírásoknak megfelelnek, attól függően, hogy melyik a magasabb. A béreknek mindenesetre mindig elegendőnek kell lenniük az alapvető szükségletek kielégítésére és némi szabadon felhasználható jövedelem biztosítására.

5.2. Minden munkavállalót írásban és érthetően tájékoztatni kell a munkabérrel kapcsolatos foglalkoztatási feltételeiről, mielőtt munkába állna, valamint az adott bérfizetési időszakra vonatkozó munkabérének részleteiről minden egyes alkalommal, amikor kifizetésre kerül.

5.3. A munkabérből fegyelmi intézkedésként történő levonás nem megengedett, és az érintett munkavállaló kifejezett beleegyezése nélkül a nemzeti jog által nem előírt levonások sem engedélyezhetők. Minden fegyelmi intézkedést fel kell jegyezni.

6: A munkaidő nem túl hosszú

állásígéretek van hessen

6.1 A munkaidőnek meg kell felelnie a nemzeti jogszabályoknak, a kollektív szerződéseknek és az alábbi 6.2-6.6. pontok rendelkezéseinek, attól függően, hogy melyik nyújt nagyobb védelmet a munkavállalók számára. A 6.2-6.6. pontok a nemzetközi munkaügyi normákon alapulnak.

6.2 A munkaidőt - a túlórák kivételével - szerződésben kell meghatározni, és az nem haladhatja meg a heti 48 órát*.

6.3 Minden túlóra önkéntes. A túlórákat felelősségteljesen kell felhasználni, figyelembe véve a következőket: az egyes munkavállalók és a munkaerő egésze által ledolgozott munkaidő mértéke, gyakorisága és óraszáma. Nem használható a rendszeres foglalkoztatás helyettesítésére. A túlórát mindig prémiummal kell kompenzálni, amely ajánlottan nem lehet kevesebb, mint a rendszeres bér 125%-a.

6.4 A 7 napos időszak alatt ledolgozott összes munkaóra nem haladhatja meg a 60 órát, kivéve, ha az alábbi 6.5. pont hatálya alá tartozik.

6.5 A munkaidő bármely hétnapos időszakban csak kivételes körülmények között haladhatja meg a 60 órát, amennyiben az alábbiak mindegyike teljesül:

  • ezt a nemzeti jog lehetővé teszi;
  • ezt a munkaerő jelentős részét képviselő munkavállalói szervezetekkel szabadon megtárgyalt kollektív szerződés teszi lehetővé;
  • a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében megfelelő óvintézkedéseket tesznek; és a munkáltató bizonyítani tudja, hogy kivételes körülmények, például váratlan termelési csúcsok, balesetek vagy vészhelyzetek állnak fenn.

6.6 A munkavállalóknak minden 7 napos időszakon belül legalább egy szabadnapot kell biztosítani, vagy ahol a nemzeti jog ezt lehetővé teszi, minden 14 napos időszakon belül 2 szabadnapot*.

*A nemzetközi szabványok a rendes munkaidő fokozatos csökkentését javasolják, adott esetben heti 40 órára, a munkavállalók bérének csökkentése nélkül, a munkaidő csökkentésével párhuzamosan.

7: Nincs megkülönböztetés

állásígéretek van hessen

7.1 A felvétel, a javadalmazás, a képzéshez való hozzáférés, az előléptetés, a felmondás vagy a nyugdíjazás során nincs faji, kasztbeli, nemzeti származáson, valláson, életkoron, fogyatékosságon, nemen, családi állapoton, szexuális irányultságon, szakszervezeti tagságon vagy politikai hovatartozáson alapuló megkülönböztetés.

8: Rendszeres foglalkoztatást biztosítanak

állásígéretek van hessen

8.1 A munkavégzésnek minden lehetséges mértékben a nemzeti jog és gyakorlat által létrehozott, elismert munkaviszonyon kell alapulnia.

8.2 A munkavállalókkal szemben a munkaügyi vagy társadalombiztosítási jogszabályok és rendelkezések alapján a rendes munkaviszonyból eredő kötelezettségek nem kerülhetők meg a csak munkaerő-kölcsönzés, alvállalkozói szerződés vagy otthoni munkavégzés, illetve olyan tanulószerződéses programok révén, ahol nincs valós szándék a készségek átadására vagy a rendes foglalkoztatás biztosítására, továbbá nem kerülhetők meg az ilyen kötelezettségek a határozott idejű munkaszerződések túlzott mértékű alkalmazásával.

9: Nem megengedett a durva vagy embertelen bánásmód.

állásígéretek van hessen

9.1 Tilos a fizikai bántalmazás vagy fegyelmezés, a fizikai bántalmazással való fenyegetés, a szexuális vagy egyéb zaklatás, a szóbeli bántalmazás vagy a megfélemlítés egyéb formái.